„Yes, someone is to blame“

„An unprecedented economic crisis is descending on Europe. It is, the president of the European Central Bank, Christine Lagarde, declared recently to the European Parliament, the worst in peacetime.

In the United States, the Federal Reserve Bank reports the worst decline in output and employment in 90 years. The World Bank warns that the world is on the precipice of the deepest slump since 1945—with up to 60 million people pauperised, many in countries already poor.

Lagarde hurried to clarify that this vast human tragedy was, in her view, ‘of no one’s fault or making’—as if a medical crisis could metamorphose into a social crisis all by itself. The catastrophe is however the work of ideas, of politics and of policies“.

Link: Social Europe

Kratko i jasno

Profesor Galbrajt i Azmasnova komentarišu izjavu Kristine Lagard, nove predsednice Evropske centralne banke, da nas je snašla „prirodna katastrofa“ za koju niko nije odgovoran.

Moja prva reakcija na ovaj današnji članak je da je stanje zaista izuzetno ozbiljno i loše. Mnogi opravdano očekuju da je post Covid 19 vreme prilika da se stvari radikalno menjaju i promene. A jedna od bitnih stvari u tom procesu je utvrditi odgovornost (ako je ima) za ovu pošast koja nas je snašla.

100 evra – i na putu i na stranputici

ABSTRACT:

The current crisis has such a powerful impact on society changes globally making it the historic moment of division on society before and after COVID-19. The Universal Basic Income (UBI) is without any doubt a cohesion factor that seems to have managed to unite both the right and the left.
Unfortunately, our society seems to have once again lost the opportunity that, in these extraordinary circumstances, to promote the UBI as one of the most important institutions in the future. Instead of responsible statements by leading people, instead of concentrating the public’s attention on key changes, we received the mantra of „help“ (not income) in the public discourse.
We remain hopeful that, in the future global division of work (clearly the future is in progress), our society will not end up in a trap of some of the surreal dystopia in which people will do pointless jobs „because it is important to have a job, any job“ while the artificial intelligence will sit in cafes and run philosophical debates in university halls.

Vlada Republike Srbije je 24. aprila ove godine donela Uredbu o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu Uredba).

Ovakav naslov Uredbe kao i prateće obrazloženje nesporno predstavljaju neku vrstu paradoksa ili svojevrsni oksimoron. Inostranih donacija u ove svrhe nije bilo, ili nam to barem nije poznato, te nije moguće da svi državljani ostvare jednaku državnu pomoć, uzimajući u obzir da svako od njih nije jednako doprineo izvorima finansiranja te pomoći.

Oksimoron kao spoj suprotnosti zahteva dublje tumačenje i analizu smisla sjedinjenih protivrečnih pojmova, što je nesporno slučaj i ovom prilikom. Mnogi ekonomski analitičari su u svojim reakcijama i javnim nastupima komentarisali Uredbu, uglavnom je (neopravdano) oštro kritikujući. Da li se radi o političkom marketingu ili neshvatljivom neznanju, tek takvi performansi – u kojima stručnjaci u koje treba imati poverenja polemišu u vezi sa tekstom koji je očigledan oksimoron – krajnje su neodgovorni. U takvom javnom diskursu ne iznenađuju ni šale na račun popularne „stoje“ koje su prisutne na društvenim mrežama.

Polemisati u vezi sa tekstom koji je u osnovi oksimoron može se porediti sa igrom ruleta u kojem se istovremeno kockate i na crno i na crveno – dobitak vam je zagaratovan kao i gubitak, uvek ste i u pravu i u krivu. Oprezan da ne upadnem u tu zamku, zaklanjajući se iza druge stilske figure ironije, dozvoljavam sebi da budem i rezolutno ZA i rezolutno PROTIV pomenute Uredbe.

Zašto sam rezolutno ZA Uredbu

Deo Uredbe koji kao korisnike navodi „punoletne državljane Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom i to: svi primaoci penzija, svi primaoci novčane socijalne pomoći, kao i oni koji su se prijavili” de facto je prepisan deo definicije pojma jedinstveni bezuslovni osnovni dohodak (u daljem tekstu UBI – Universal Basic Income).

Do sada, mnoge zemlje su kroz istoriju razmatrale ovu opciju, tako da to nije nova pojava. Motivi za eksperimentisanje sa UBI bar nominalno su ekonomske i socijalne prirode (ovom prilikom se ne ulazi u taj deo problematike). Razumljivo je da su eksperimenti pokazali i dobre i loše strane ovog instituta, jer ono nije panacea za rešavanje realnih i aktuelnih neuralgičnih tačaka u ekonomskom i širem društvenom sistemu.

Za razliku od takvog statusa UBI, moj argument je da je to institucija budućnosti. Ulaskom u takozvanu IV industrijsku eru koju obeležava masovni razvoj i primena veštačke inteligencije, UBI postaje condition sine que non održivosti sistema. Čini se da nema ničeg lakšeg nego dokazati ovu tvrdnju.

Naime, poslužimo se jednostavnim misaonim eksperimentom: zamislimo takvo društvo u kome roboti i veštačka inteligencija u potpunosti zamenjuju manualni ljudski rad. U takvom scenariju ontološki nestaje i pojam tržišta manualnog rada. Preostaje samo tržište veština i visoko složenog rada, baziranog na razvoju kognitivne, emocionalne i socijalne inteligencije.

U takvom scenariju, dakle, veštačka inteligencija stvara dohodak koji se jednako i bezuslovno raspodeljuje svim punoletnim građanima u tom društvu. Iz tog razloga UBI je tekovina za budućnost i zato elementi ove institucije u Uredbi su dragoceni i treba ih potencirati u svakom smislu.

Zašto sam rezolutno PROTIV Uredbe

U pomenutoj Uredbi stoji: „Republika Srbija će izvršiti uplatu jednokratne novčane pomoći.”

Zato što UBI nije pomoć već oblik dohotka. Evo nekoliko primera u prilog tvrdnji da je to dohodak, a ne pomoć.

Američka administracija je podelila trilione dolara podsticaja (stimulus), a ne „pomoći”, kako korporacijama, tako i pojedincima. Svaki američki punoletni građanin dobio je jednokratan „podsticajni ček“ (stimulus check) da bi američki senator Kamala Haris, inače bivši predsednički kandidat, predložila povećanje iznosa na podsticajnom čeku i njegovo perpetualno dejstvo uvodeći na taj način UBI (određenu varijantu s obzirom da se podsticaj predviđa za američke građane koji zarađuju manje od 120.000 dolara godišnje).

Endru Jang, takođe bivši američki predsednički kandidat, na istom virtuelnom skupu bio je eksplicitniji: Jangov predlog je da svaki američki punoletni građanin, bezuslovno i doživotno, dobija UBI u iznosu od 1000 dolara – ovaj UBI ima i svoj konkretni, simbolični naziv – „dividenda za slobodu“.

Sa druge strane, na evropskom kontinentu, studija Univerziteta Oksford pokazala je da 70 posto Evropljana podržava koncept UBI. Španija se početkom juna, kao prva država u južnoj Evropi, odlučila za varijantu UBI tj. za minimalni dohodak od 1230 dolara mesečno za oko 2,5 miliona najsiromašnijih građana. „Danas je novo socijalno pravo rođeno”, izjavio je Pablo Inglesijas, španski potpredsednik vlade, naglašavajući da je COVID-19 kriza samo ubrzala neizbežne procese. Škotska premijerka Nikola Stardžen smatra da je vreme UBI došlo i da su razgovori sa vladom Ujedinjenog kraljevstva već započeti.

Na drugim kontinentima isti narativ. U Indiji, najmnogoljudnijoj zemlji u kojoj je sprovedena izolacija zbog COVID-19, čuju se apeli: „Ako je ikada bio trenutak za UBI, to je sada”. 

Jednom rečju, UBI nije pomoć i takvu percepciju neophodno je smesta i bezuslovno isključiti iz javnog diskursa. 

Umesto zaključka

Aktuelna kriza ima toliko snažan uticaj na promene u društvu na globalnom planu da govorimo o istorijskom trenutku podele na društvo pre i posle COVID-19. UBI je bez ikakve sumnje kohezioni faktor koji je, čini se, uspeo da ujedini i desnice i levice.

Nažalost, čini se da je naše društvo još jednom izgubilo priliku da na velika vrata, a u vanrednim okolnostima, promoviše UBI kao jednu od najvažnijih institucija budućnosti. Umesto odgovornih izjava vodećih ljudi, umesto koncentrisanja pažnje javnosti na ključne promene, u javnom diskursu dobili smo mantru o „pomoći“.

Nama ostaje nada da, u budućoj globalnoj podeli rada (jasno je da je budućnost u toku), naše društvo neće završiti u zamci neke nadrealne distopije u kojoj će ljudi raditi izmišljene poslove „jer je važno imati posao, bilo kakav posao“ dok će veštačka inteligencija sedeti u kafićima i voditi filozofske rasprave u univerzitetskim aulama.

Objavljeno na: Blog Najboljih edukatora Srbije

Keywords: Covid -19, Universal Basic Income, Oxymoron

The Prisoner’s Dilemma Revisited and Augmented: The Teacher as The Modern Sisyphus

Juan-Carlos HERKEN-KRAUER,Vukašin B. VASIĆ

ABSTRACT:

The new demands imposed upon the education industry world-
wide by “globalization” and “information revolution” are analysed in this paper, centred on the ethical constraints surrounding the teacher, and the challenges facing management. The concept of the modern Sisyphus is presented herewith, to capture the “burnout” pandemic, the “lagging behind” and the “social virtual” mobbing pressures, of particular importance for universities. Both push the whole system to a systematic decline in the value of the services delivered, and hence the quality of the human capital absorbed by the students, as proved by a simulation using the classical game theory model of the Prisoner’s Dilemma. Professors at the universities will give priority to their own survival, and collude with colleagues in order to escape the constraints imposed from above. This new modus operandi could, in the long term, depreciates the value of the signals given to the market by the education industry.

Keywords: Education Industry, Teacher´s Ethical Constraints, Modern Sisyphus, Prisoner’s Dilemma, Management Options

Asian Journal of Distance Education
http://www.AsianJDE.org
© 2018 The Asian Society of Open and Distance Education ISSN 1347-9008 Asian J D E 2018 vol 13, no 2, pp 70 – 81

link

EDUCATION INDUSTRY. FROM HUMAN CAPITAL TO PRESTIGE CAPITAL

Juan-Carlos Herken-Krauer, Vukašin Vasić

Abstract

In order to capture the relevance, and size, of the current shifts taking place in the worldwide education industry, we present a new formulation of the “Educational Capital”, consisting of an accounting identity that incorporates three commonly mentioned intangible capitals: “Human”,“Social”, and “Psychological”. We add a novel fourth element, “Prestige Capital”.This new concept is necessary, as the increasing market pressures, and the ever-expanding dominance of“rankings” and “accreditations” schemes, impose a systematic quantification, and comparison of performance. Such a leaning could undermine the quality of the “Human Capital” delivered, which was always considered to be the main function of the education industry.As a result, a change is taking place within the “Educational Capital” identity, whereby “Prestige Capital” is given a greater importance, followed by “Social Capital”.

Keywords: Human Capital, Social Capital, Prestige Capital, Educational Capital, educational industry
EDUCATION INDUSTRY. FROM HUMAN CAPITAL TO PRESTIGE CAPITAL, Zbornik radova sa Međunarodne naučno-stručne konferencije „Inovacijama do održivog razvoja“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 6. decembar 2018., Beograd.

Link

Sustainable Education – Towards the New Paradigm in Education

Vukašin B. Vasić, Nataša Petković

Dynamic changes in contemporary society and global economy urge for instant changes of education paradigm. This paper is an attempt to establish the bases of the new paradigm in education

sustainable education. The idea of sustainability in the new paradigm is, by the contents it encompasses, identical to the idea of sustainability in the concept of sustainable development. Sustainable education is a kind of education that, functioning as it does, does not threaten the education of future generations. The paper deals with the most important agent/institution in education system – a teacher. Teacher is a professional, and that fact implies an agent who is an expert, a personality to be looked up to, and an ethical person. What is specifically analyzed is the teacher ethics as well as the necessity of the holistic approach to improving teacher competencies aimed at developing students’ inclination and love for teaching profession. A teacher satisfaction is an elementary stand-fast for sustainable education to rely upon. Eventually, what is pointed to at the end of this paper is the potential directions and ways of excluding moral hazard from the system which actually is the crucial obstacle to establishing, ope rationalization, functioning and development of education system based on the new paradigm.

Keywords: education paradigm, sustainable education, professional teacher, public good, information assymetry, moral hazard, the teacher’s vow, „teacher first“

Ključne reči: nova paradigma obrazovanja, održivo obrazovanje, profesija nastavnik, javno dobro, asimetričnost informacija, moralni hazard, nastavnička zakletva, zadovoljan nastavnik

ODRŽIVO OBRAZOVANJE – KA NOVOJ PARADIGMI OBRAZOVANJA, Zbornik radova sa Međunarodne naučno-stručne konferencije „Inovacijama do održivog razvoja“, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 7. decembar 2017., Beograd, str. od 484 do 491, ISBN 978-86-84531-30-0

Link

Scottish government to launch national investment bank

„Publicly owned body will be ‘mission driven’ funding ideas such as transition to a low-carbon economy…The plan sets out a range of products, including microloans for small enterprises, loans of up to £10m for businesses wanting to scale up operations and targeted debt support…recommended the bank be supported by long-term capitalisation of at least £2bn over the first 10 years, with the aim of making it self-sustaining in the longer term…“Importantly, the bank will not just seek to simply correct market failures. It will help steer the path of innovation towards overcoming key challenges by creating and shaping new markets.”

Link

„И јавна и национална и инвестициона банка. и, опет, не да би исправљала нечије грешке већ да би била лидер и то у каквим делатностима: нове технологије и животна средина.

А код нас као у огледалу, све обрнуто. Како је то тужно када је неко тако необразован, а има све при руци и нема никаквог изговора. 
Наставићу овако бар док има наде да ће овај мој чланак прочитати једна душа у овој нашој тужној заједници.
Ко има ухо да чује нека чује!“

The Inclusive Development Index 2018

wef
The Inclusive Development Index (IDI) is an annual assessment of 103 countries’ economic performance that measures how countries perform on eleven dimensions of economic progress in addition to GDP. It has 3 pillars; growth and development; inclusion and; intergenerational equity – sustainable stewardship of natural and financial resources.
Вукашин Б Васић’s insight:
„И још једном иста прича. Човек се запита докле ћe цивилизација бити на плавим пилулама и да ли има наде да се објасне бар неке „елементарне“ ствари. Дакле, социјална психологија и филозофија нам требају, не економија. (Рекао батица Сократ али не вреди). ПС Прелиставајући податке за српску привреду и друштво, увек ме занима пре свега образовањуе али и пословна етика. Квалитет српског образовања оцењује се са 3.45 (на скали од 1 до 7, 7 најбоља) што даје 22. место (укупно 26 земања у групацији са вишим средњим дохотком по глави становника). Пословна и политичка етика 2,99 или 20 од 26, респективно.

Ethical Degradation and a Tipping Point: A Micro Solution to Macro (Global) Problems

Everybody Cheats

A world leading psychology and behavioral economics professor at Duke University Dan Ariely wrote about well-known Enron scandal in his seminal book The Honest Truth about Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially Ourselves. “Everyone involved with Enron was deeply corrupt… but I began to think that there may have been a different type of dishonest at work–one that relates more to wishful blindness and is practiced by people… the problem of dishonesty goes deeper than just a few bad apples and … this kind of wishful blindness takes place in other companies as well”.

Another almost archetypal example is „Eight is Great“ – The Wells Fargo Fake Account Scandal – creation of millions of fraudulent savings and checking accounts on behalf of the company clients without their consent – shows the same phenomenon that cheating is not bad. There are many similar examples in business world – Volkswagen environmental scandal, classic example of Ford Pinto scandal etc.

Undoubtedly, analyzing these famous scandals, we see that not only leading managers have systematically cheated, but also more or less all employees cheat to some degree. The problem is the new normality–cheating becomes normal and universally acceptable behavior. In a scenario we call a prisoner’s dilemma, or even thinking of a concept of moral hazard, we have a choice, a dilemma. In the new normality it is not the case. That is the reason why multiple strategies referred to as ‘top-down’ do not suffice, no matter how comprehensive or sophisticated they are. ‘Bottom-up’ must be effectively integrated in “Top-down” strategies in a holistic approach.

Why are all aforementioned so significant? First of all, we might suggest that the ethical degradation at all levels, from top-down and from bottom-up, either globally or locally, appears to be the Biggest Ethical Problem nowadays. Secondly, the action is urgent since we are approaching the critical, tipping point, the point of no return, and on a global level, a point where there is no going back and where there are no capacities for the next generations to learn to be honest and responsible citizens. Let us hope we did not cross that point.

Our Case Study – Micro degradation of Environment

We live near the Budovar Canal, the stream near the village of Čortanovci at Mountain Fruška Gora. It flows through Eastern Srem, meanders and finally flows into the Danube River, near Stari Banovci, the Republic of Serbia in the Southeast part of Europe. The Canal had a large number of animals and plant species living in the water as well as on the riverbanks. Yes, you read it correctly: “had”! Today this place is an example of reckless behavior.

Having in mind the fact that sewage and wastewaters from nearby settlements are dumped in the Canal without any purification methods, we can tell that its current state is alarming. Beside the main sources of pollution, the problem also lays in diffuse sources, like run-offs from urban areas (streets, parking places, lawns, gardens etc.).

Research has determined that the quality of water in Danube River, where the Budovar Canal flows in, falls in the Third category (on a scale where the Second category stands for optimal quality). From time to time on the banks of the Canal, animal waste can be seen with very unpleasant odor, all of which can cause serious consequences for human health.

This problem occurred after years of inappropriate waste disposal. People have been throwing plastic bottles, cardboard boxes, plastic bags and organic waste into the Canal or just leaving them laying around its banks, hoping that the water would carry them away. Now, the amount of waste is so big that water cannot carry it away.

Questioning the local people, we have found that the biggest problems occur when the water level rises. Water ejects the solid waste that cannot be dissolved and that is when the human negligence reaches its peak, because the waste is spread around the street and no one seems responsible for collecting it.

We need to raise the awareness about importance of finding the solution for this problem and possible consequences if it is not resolved.  We animated the local association “Think Blue, Think Green” (in Serbian: Misli plavo, misli zeleno), devoted to public education on sustainable development, climate change and green economy. For this project we have the support from the Local Community Office of Stari Banovci, which is willing to assist by promoting examples of good practice among citizens, initiating actions for environmental protection and educating the citizens about recycling. Public forum with the members of environmental group was organized in Elementary school “Slobodan Savković“, in which children expressed their suggestions about water protection and its multiple benefits in human life. Traveling to school each day, children cross the bridge over the Budovar Canal, and look at the scene that should not be their first memory of nature that surrounds them. As a confirmation that this part of the Canal still has some life in it, fishermen can be seen, but much less than before. Let’s save what can be saved.

The Global Initiative Think Blue, Think Green – Red Flags as Alert for Green Lives Salvation

red

Observing the new normality of global ethical devastation a global initiative comes to mind –The Map of Red Flags all over the world displaying the problematic micro locations. The map would be published on the Internet, available to all. After solving the problem, a red flag would be replaced with a green one, with before and afterphotographs attached. In cases where environmentally responsible companies provide help, their logo would be placed on a flag as a sign of gratitude.

The Map of Red Flags Global Initiative mission aims at ending the process of devastating environment by out of control local waste disposal on micro locations. This global initiative is an appeal to each and every citizen of the world to make the Map of Red Flags of their local environment, marked with red flags of all polluted locations that have problems with soil, water and air. This map would be a push towards solving the indicated problems and call for everyone to improve the relations between the people and the nature.

Our vision is to establish a network of socially responsible companies and a system of online biding network for collecting resources to clean the location marked with the Red Flag. Socially responsible individuals and socially responsible companies and organizations like the Ambassadors of Sustainable Development, Young Reporters for Environment, ENOwill assure for themselves their own green flags as a token for thinking sustainably. It is to provide possibilities for new forms of support in protection systems.

Conclusion

While building a global community unites against dishonest thinking and behavior in the area of ecology and local uncontrolled waste disposal, we aim to educate people and lead them out of ignorance concerning the consequences of their everyday unethical behavior. We strongly believe that this disastrous new normality is the result of ignorance (in Socratic sense), not of the human nature.

The Global Think Blue, Think Green Initiative will prove our stand.

Student: Andrijana Arsić

Teacher: Vukašin B. Vasić

School: Vocational School of Economics “Nada Dimić”, Zemun, Serbia

„Андријанин и мој мали експеримент. Може бити и промоција Мисли плаво, мисли зелено али и нека наша размишљања како и куда даље са Зеленим заставицама Србије, победничким пројектом који је подржао Мисли, а све у организацији Амбасадора одрживог развоја“.

Овај текст је објављен на GLOBAL ETHICS NETWORK.  

О конкурсу и на UN Academic Impact

“If these kids are the future, we are screwed”: Berkeley students demand take-home midterm exam instead of an in-class test because their “well beings” are hurt

“ The termites continue gnawing deeper into the foundations of American universities. Here’s a new incident that happened at the University of California at Berkeley, and shows not only the deep sense of entitlement that many students have, but their lack of respect for both their professors and the way education is supposed to work. When…“

berkli

Вукашин Б Васић’s insight:
Шта бисте ви урадили да сте професор? Студент који чека да тест почне?
Група студената на Берклију прекида колоквијум и затева да им се тест замени есејем који ће радити код куће уз образложење да су под стресом због земљотреса и урагана који су погодили Мексико.
Да ли је ово што гледамо слобода говора? Да ли је слобода говора када вас прекидају и етикетирају за расизам и неемпатичност, а ви се само трудите да радите свој посао најбоље што знате? Или, да ли је ипак аргумент ове групе студената ваљан, да смо сви постали толико безосећајни, неемпатични и без разумевања те не можемо да схватимо и прихватимо ове младе људе који саосећају са своји сународницима који стардају и пате погођени природним катастрофама?
Као економиста који понешто зна шта се догађа на глобалном плану уверен сам да је цивилизација прешла тачку после које нема повратка.
Као човек још увек се надам да нисам у праву. Чуда су увек могућа, зар не? Разуме се да алудирам на божанску интервенцију.
Ко има ухо да чује нека чује.

„The Revolution of Information Economics: The Past and the Future“ by Joseph Stiglitz (September 2017)

„The economics of information has constituted a revolution in economics, providing explanations  of phenomena that previously had been unexplained and upsetting longstanding presumptions, including that of market efficiency, with profound implications for economic policy. Information failures are associated with numerous other market failures, including incomplete risk markets, imperfect capital markets, and imperfections in competition, enhancing opportunities for rent seeking and exploitation. This paper puts into perspective nearly a half century of research, including recent advances in understanding the implications of imperfect information for financial market regulation, macro-stability, inequality, and public and corporate governance; and in recognizing the endogeneity of information imperfections. It explores the consequences of recent advances in technology and the policy challenges and opportunities they present for competition policy and policies regarding privacy and transparency…“

Ево га. Испод чекића. На свом нивоу. Високо изнад свих стандарда. Стиглиц резимира пола века истраживања питања свих питања у свету економије: економику информација, природни монопол над информацијама, морал хазард, недостатак тржишта осигурања свих ризика, па све до растуће неједнакости и консекветног слабљења раста због јасног, а погубног садејства (природног) монопола са политиком. Стиглиц полази од ортодоксије, па онда иде  до институционалне економије односно бихејвиористичке економије.

Чланак који сваки економиста мора да има увек при руци и да га ишчитава наново. А када прочитамо како се чланак завршава – опаском о (новом) месту и улози Светске банке, читава прича као да добије „употребну дозволу“ јер овако, једноставно, више не може да се ради.

Ко има ухо да чује нека чује.

Линк-Link

%d bloggers like this: